Menu
Twój Koszyk

GWARANCJA I SERWIS

ZOBOWIĄZANIA GWARANCYJNE

Kupujący zobowiązany jest po otrzymaniu sprzętu, ale nie później niż w ciągu 7 dni, dokonać weryfikacji celem wykrycia widocznych wad lub uszkodzeń, sprawdzić zgodność parametrów technicznych i wyposażenia. Po weryfikacji, w przypadku braku uwag, Kupujący musi potwierdzić to swoim podpisem w odpowiednim miejscu karty gwarancyjnej. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Kupujący musi w ciągu najbliższego dnia roboczego powiadomić upoważnionego przedstawiciela producenta.

Producent udziela gwarancji dla produktu (sprzętu) na okres 12 miesięcy od daty jego przekazania Nabywcy. Producent gwarantuje prawidłową pracę urządzenia (sprzętu), w tym komponentów, w okresie gwarancyjnym. Gwarancja jest udzielana na produkcyjne lub konstrukcyjne wady produktu. Gwarancja przewiduje wykonanie przez producenta naprawy lub wymiany uszkodzonych części produktu. Urządzenia nie są objęte gwarancją na wymianę eksploatacyjnych części roboczych. Części eksploatacyjne, np.: matryce, rolki, łożyska, uszczelki są objęte oddzielną gwarancją, ponieważ mają własną żywotność zależną od prawidłowej konserwacji produktu (smarowanie, czyszczenie), jak i również ilości przetwarzanego surowca. W projekcie, wyposażeniu lub technologii wytwarzania produktu, w celu poprawy jego właściwości technologicznych producent może wprowadzać zmiany. Takie zmiany zostają wprowadzone do produktu bez uprzedniego powiadomienia Kupującego i producent nie będzie zobowiązany do zmiany lub ulepszenia wcześniej wyprodukowanych i sprzedanych produktów.

 

ROZWIĄZANIE GWARANCJI

Producent nie udziela żadnej gwarancji i nie zapewnia serwisu gwarancyjnego oraz wsparcia technicznego dla towaru w następujących przypadkach:

- uszkodzenie produktu przez Kupującego lub osobę trzecią po dostawie produktu (sprzętu) do Kupującego lub odbiorze produktu (sprzętu) przez niego;

- obecność uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego transportu lub przechowywania;

- naniesionych poprawek w zapisach karty gwarancyjnej

- korzystanie z produktu (sprzętu) w sposób niezgodny z przeznaczeniem;

- naruszenie lub nieprzestrzeganie przez konsumenta zasad eksploatacji sprzętu;

- naprawa przez nieupoważnione do tego przez producenta organizacje lub osoby;

- w przypadku wprowadzonych do konstrukcji sprzętu zmian i ulepszeń, a także korzystania z podzespołów nieprzewidzianych w dokumentacji normatywnej lub części zamiennych nieoryginalnego pochodzenia;

- w przypadku uszkodzeń mechanicznych produktu lub jego podzespołów, śladów oddziaływania na niego nadmiernej siły, agresywnych substancji chemicznych, wysokich temperatur, dużej wilgotności lub zapylenia, stężonych oparów, jeśli coś z tych rzeczy stało się przyczyną awarii produktu lub pojedynczego węzła;

- uszkodzenia spowodowane działaniem różnych sił (pożar, uderzenie pioruna, powódź, klęski żywiołowe itp.), niewystarczającej wentylacji, dużej wilgotności, nieostrożnych działań klienta lub osób trzecich;

- uszkodzenia produktu spowodowane przedostaniem się ciał obcych, substancji, płynów, owadów, zwierząt itp.;

- urządzenie zostało zainstalowane w miejscach, gdzie nie jest dozwolone umieszczanie takiego sprzętu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami;

- konieczność wymiany uszczelek, elementów uszczelniających, a także części, które zużywają się szybko i części zamiennych (części eksploatacyjnych) produktu, które mają własny ograniczony czas pracy, w związku z ich zużyciem, lub jeśli taka wymiana jest przewidziana konstrukcją i nie wymaga całkowitego demontażu produktu;

- uszkodzenia spowodowane przez zaniedbania i nieprzestrzeganie zasad konserwacji produktu;

- usterki powstałe w wyniku niezgodności z obowiązującymi przepisami wartości parametrów sieci elektrycznej, do której jest podłączone urządzenie elektryczne Kupującego.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WYPADKU GWARANCYJNEGO

W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wady lub uszkodzenia zakupionego przez niego sprzętu, które podlega gwarancji udzielonej przez producenta, w celu rozwiązania tego problemu przewidziany jest następujący sposób postępowania.

1. Kupujący zwraca się do upoważnionego przedstawiciela producenta, zgłaszając reklamację mailowo na adres: serwis@tmbpolska.pl , a przy tym podaje następujące informacje:

 model i typ produktu, co do którego stanu lub pracy powstały uwagi;

 datę zakupu i orientacyjny czas jego eksploatacji;

 warunki, w których prowadzona była eksploatacja urządzenia, tryb jego pracy i surowce przetworzone na nim, a także orientacyjne ilości przetworzonych surowców;

 opis wady lub uszkodzenia, wszelkie uwagi dotyczące działania produktu, opis okoliczności, w których znalazły się odchylenia od normy (w miarę możliwości wskazane jest dodać zdjęcia lub materiały wideo, które pomogą obiektywnie ocenić sytuację);

 w razie potrzeby, w celu wyjaśnienia istotnych części lub okoliczności, producent może ponadto zwrócić się do Kupującego z prośbą o bardziej szczegółowe wyjaśnienia, zdjęcia lub materiały wideo.

2. Uzyskane od klienta informacje i materiały są przetwarzane przez producenta w celu wyjaśnienia stanu produktu, poziomu i trudności uszkodzenia, możliwych przyczyn jego wystąpienia oraz określenia sposobów jego rozwiązywania.

3. Jeśli te informacje wystarczą do pełnej i obiektywnej oceny sytuacji, wówczas producent ustosunkowuje się, czy dany przypadek podlega definicji gwarancji, a przy tym określa możliwe warianty rozwiązania problemu, a mianowicie możliwość naprawy lub wymiany pojedynczej części zamiennej, modułu lub produktu w ogóle, o czym informuje Nabywcę.

4. Jeżeli wada lub uszkodzenie nie jest zbyt skomplikowane i można je usunąć bez użycia specjalnego sprzętu lub urządzeń, i do tego nie trzeba specjalnych umiejętności, wówczas w celu zaoszczędzenia czasu na przekazywanie produktu lub jego części, w celu jak najszybszego przywrócenia jego sprawności i tylko pod warunkiem zgody Kupującego, ze strony producenta jest możliwe zapewnienie niezbędnych części zamiennych lub akcesoriów i kompleksowych usług doradczych dla usunięcia stwierdzonych wad przez Kupującego.

5. W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się na kroki opisane w p.4 lub złożoność szkody nie pozwala na przywrócenie funkcjonalności produktu przez Nabywcę, Nabywca na własny koszt organizuje dostawę produktu lub jego części do producenta w celu przeprowadzenia bardziej szczegółowej kontroli i niezbędnych prac naprawczych. Co dokładnie wysłać (cały produkt lub jego część), należy uzgodnić z przedstawicielem producenta. Adres wysyłki należy uzgodnić z przedstawicielem producenta, a pod warunkiem dostarczenia produktu samodzielnie, należy dodatkowo określić orientacyjny czas dostawy. W przypadku wysyłania za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej konieczne jest poinformowanie producenta o numerze zgłoszenia paczki.

6. Po otrzymaniu produktu lub jego części producent przeprowadza niezbędne kontrole i badania w celu ostatecznego ustalenia przyczyn awarii, a także określa ilości niezbędnych prac konserwacyjnych w celu przywrócenia przydatności produktu.

7. W przypadku, jeśli okaże się, że awaria produktu nastąpiła z powodu użycia wadliwych części zamiennych, akcesoriów lub materiałów lub ich nieprawidłowego złożenia, czyli z winy producenta, a przy tym ze strony Kupującego nie było naruszenia warunków pracy i działania urządzenia, to koszty jego naprawy lub wymiany bierze na siebie producent.

8. Jeśli awaria produktu nastąpiła z winy Kupującego, a mianowicie z powodu naruszenia warunków działania produktu lub innych działań Kupującego, które kończą wykonywanie zobowiązań gwarancyjnych ze strony producenta, naprawa lub wymiana produktu i jego dostawa realizowane są na koszt Kupującego.